• 0736-069-356
 • admin@lanteam-solutions.com
 • Cluj, Romania

Privacy Policy

NOTIFICAREA

privind drepturile legate de prelucrarea datelor cu caracter personal si 

CONSIMTAMANTUL

de prelucrare a unor categorii de date cu caracter personal

 

 1. Avand in vedere dispozitiile Regulamentului general privind protectia datelor nr. 679/2016, referit in continuare drept GDPR, ale Codului civil, ale OG nr. 26/2000, ale Codului fiscal, ale Legii nr. 82/1991, ale Legii nr. 70/2015, ale Legii nr. 656/2002 si ale Legii nr. 16/1996, privitoare la

                    (i) protectia prelucrarii datelor cu caracter personal,

                    (ii) incheierea si executarea contractelor de adeziune, dobandirea si pierderea calitatii de membru al asociatiilor si fundatiilor,

                    (iii) obligatiile legale fiscale,

                    (iv) obligatiile legale de tinere a contabilitatii,

                    (v) obligatiile legale privind disciplina financiar-bancara,

                    (vi) obligatiile legale privind prevenirea spalarii banilor si a finantarii actelor de terorsim si

                    (vii) obligatiile legale privind arhivarea,

 

Va informam pe aceasta cale ca toate sau doar o parte din datele cu caracter personal, referite in continuare drept DCP, ale tuturor persoanelor fizice, referite in continuare drept PERSOANE VIZATE, care intra in contact cu S.C. LAN TEAM SOLUTIONS S.R.L, referita in continuare drept S.C. LAN TEAM SOLUTIONS S.R.L, cu sediul social in DEJ, str. VALEA CODORULUI, nr. 75A jud. CLUJ, cod inregistrare fiscala 33823640 adresa de corespondenta postala DEJ, str. VALEA CODORULUI, nr. 75A jud. CLUJ, adresa de corespondenta electronica lanteamsolutions2014@gmail.com, telefon 0745508046, in vederea dobandirii si exercitarii calitatii de client, vor fi prelucrate pe baza acordului incheiat intre S.C. LAN TEAM SOLUTIONS S.R.L pe de o parte si toti clientii S.C. LAN TEAM SOLUTIONS S.R.L, pe de alta parte, precum si persoanele imputernicite de acestia (furnizori externi de servicii de contabilitate, secretariat, consultanta in afaceri, curierat, asistenta si reprezentare juridica, arhivare etc.).

 

 1. Conform acordului incheiat intre operatorii asociati si tinand cont de calitatea operatorilor asociati de “entitati reglementate” in intelesul dispozitiilor art. 2 alin. 1 lit. B din Decizia ONPSB nr. 496/2006 si al dispozitiilor art. 10 lit. J si art. 24 alin. 1 lit. D din Legea nr. 656/2002 si, pe cale de consecinta, obligatia operatorilor asociati de identificare a clientilor cu care desfasoara operatiuni cu caracter permanent sau ocazional, in functie de temeiurile juridice ale prelucrarii si cu respectarea principiului reducerii la minimum a prelucrarii DCP prevazut de art. 5 alin. 1 GDPR, vor fi prelucrate toate sau doar o parte dintre urmatoarele DCP ale persoanelor vizate:

                    (1) numele si prenumele;

                    (2) adresa de domiciliu, resedinta sau adresa unde locuiesc efectiv (adresa completa – strada, numarul, blocul, scara, etajul, apartamentul, orasul, judetul/sectorul, codul postal, tara);

                    (3) codul numeric personal sau, dupa caz, un alt element unic de identificare similar (echivalentul acestuia pentru persoanele straine);

                    (4) numarul si seria documentului de identitate;

                    (5) data eliberarii documentului de identitate si entitatea care l-a emis;

                    (6) numarul de telefon fix sau mobil,

                    (7) adresa posta electronica,

                    (8) date bancare necesare efectuarii platilor/incasarilor,

                    (9) semnatura.

 

 1. Operatorii asociati au stabilit prin acordul incheiat intre ei ca DCP vor fi prelucrate in urmatoarele scopuri, dupa caz:

                    (1) stabilirea oportunitatii incheierii cu persoanele vizate a contractelor cadru privind desfasurarea activitatilor educationale specifice,

                    (2) furnizarea de servicii catre persoanele vizate,

                    (3) purtarea corespondentei cu persoanele vizate,

                    (4) incasarea abonamentelor lunare, in general, a oricaror sume de bani de la persoanele vizate,

                    (5) probarea respectarii obligatiilor legale mentionate la pct.1,

                    (6) probarea respectarii obligatiilor decurgand din contractele cadru incheiate cu persoanele vizate, precum si din actele constitutive, hotararile si deciziile fiecarui operator asociat in parte,

                    (7) tinerea evidentei persoanelor vizate in calitate de clienti ai S.C. LAN TEAM SOLUTIONS S.R.L.,

                    (8) permiterea accesului clientilor S.C. LAN TEAM SOLUTIONS S.R.L. la documentele interne publicate pe site-urile oficiale de internet ale operatorilor asociati.

 

 1. Temeiurile juridice ale prelucrarii DCP sunt, dupa caz:

                    (1) consimtamantul persoanelor vizate,

                    (2) incheierea si executarea contractelor cadru dintre persoanele vizate si S.C. LAN TEAM SOLUTIONS S.R.L.,

                    (3) indeplinirea obligatiilor legale ale operatorilor asociati mentionate la pct. 1,

                    (4) realizarea intereselor legitime ale operatorilor asociati decurgand din purtarea corespondentei cu persoanele vizate si, daca este cazul, din executarea contractelor cadru incheiate cu persoanele vizate, a actelor constitutive, statutelor, hotararilor si deciziilor oricaruia dintre operatorii asociati, precum si cele ce decurg din indeplinirea obligatiilor legale ale operatorilor asociati mentionate la pct. 1, respectiv

                    (*) interesul legitim al incasarii abonamentelelor, fie amiabil, fie prin intermediul fortei coercitive a statului,

                    (**) interesul legitim al probarii executarii obligatiilor asumate de operatorii asociati,

                    (***) interesul legitim al apararii operatorilor asociati fata de pretentiile si actiunile persoanelor vizate decurgand din contractele cadru incheiate cu SC LAN TEAM SOLUTIONS SRL, actele constitutive, statutele, hotararile si deciziile oricaruia dintre operatorii asociati, inclusiv cel de completare a documentelor necesare pentru indeplinirea actului de justitie cu DCP prevazute de lege (cereri de chemare in judecata, intampinari, cereri reconventionale, plangeri penale, declaratii de parte civila etc.).

 

 1. Prelucrarea DCP se face prin mijloace manuale si automatizate (computere, telefoane inteligente, tablete, aplicatiile informatice de inscriere si evidenta aferente site-urilor oficiale de internet ale operatorilor asociati), fara insa a exista un proces decizional individual automatizat sau crearea de profiluri, in intelesul art. 4 pct. 4 si art. 22 GDPR.

 

 1. Prelucrarea DCP se face pe intreaga perioada in care persoanele vizate care au incheiat contracte cadru cu S.C. LAN TEAM SOLUTIONS S.R.L. sunt clienti si pe perioadele de stocare/pastrare/arhivare a documentelor contabile, contractuale si a corespondentei prevazute de dispozitiile legale.

DCP prelucrate vor fi transmise numai tertilor care sunt implicati in executarea contractelor cadru la S.C. LAN TEAM SOLUTIONS S.R.L. a actelor constitutive, statutelor, hotararilor si a deciziilor operatorilor asociati, precum si in indeplinirea de catre operatorii asociati a obligatiilor legale mentionate la pct. 1, dupa caz.

Persoanele vizate NU sunt obligate sa furnizeze DCP si sa-si dea consimtamantul la prelucrarea DCP, insa refuzul furnizarii lor are drept consecinta, dupa caz

                    (1) imposibilitatea incheierii si executarii contractelor cadru cu persoanele vizate,

                    (2) imposibilitatea dobandirii de catre persoanele vizate a calitatii de client al S.C. LAN TEAM SOLUTIONS S.R.L.,

                    (3) refuzul permiterii accesului clientilor S.C. LAN TEAM SOLUTIONS S.R.L. la documentele interne publicate pe site-urile oficiale de internet ale operatorilor asociati.

 

 1. Conform GDPR, persoanele vizate au urmatoarele drepturi:
  • 1) dreptul la informare, prevazut de art. 13 si 14 GDPR, aferent obligatiei corelative a operatorilor de a comunica date si informatii cu privire la:

                    *identitatea si datele de contact ale operatorilor si ale responsabililor cu protectia datelor, dupa caz,

                    *existenta sau nu a unui acord de prelucrare intre operatori asociati,

                    *scopurile prelucrarii DCP,

                    *categoriile de DCP prelucrate,

                    *categoriile de persoane vizate de prelucrarea DCP,

                    *interesele legitime urmarite de operator,

                    *destinatarii sau categoriile de destinatari ai DCP,

                    *perioada stocarii DCP,

                    *existenta dreptului de a solicita operatorului, in ceea ce priveste DCP ale persoanei vizate, accesul la acestea, rectificarea sau stergerea acestora sau restrictionarea prelucrarii sau a dreptului de a se opune prelucrarii, a dreptului la portabilitatea datelor, precum si dreptul de a depune plangere in fata unei autoritati de supraveghere a prelucrarii DCP si/sau instantelor de judecata,

                    *daca furnizarea DCP reprezinta o obligatie legala sau contractuala sau o obligatie necesara pentru incheierea unui contract, precum si daca persoana vizata este obligata sa furnizeze aceste date cu caracter personal si care sunt eventualele consecinte ale nerespectarii acestei obligatii,

                    *existenta sau nu a unui proces decizional automatizat incluzand crearea de profiluri, conform art. 22 alin. 1 si 4 GDPR, precum si, cel putin in cazurile respective, informatii pertinente privind logica utilizata si privind importanta si consecintele preconizate ale unei astfel de prelucrari pentru persoana vizata,

                    *in cazul in care DCP nu au fost furnizate chiar de catre persoana vizata, sursa din care provin DCP si, daca este cazul, daca acestea provin din surse disponibile public,

 • 2) dreptul de retragere a consimtamantului acordat, prevazut de art. 13 alin. 2 lit. C si art. 14 alin. 3 lit. D GDPR, constand in posibilitatea persoanei vizate de a-si retrage consimtamantul in orice moment, fara a afecta legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia,
 • 3) dreptul de acces la datele prelucrate, prevazut de art. 15 GDPR, constand in posibilitatea de a obtine din partea operatorului o confirmare ca se prelucreaza sau nu DCP ale sale si, in caz afirmativ, acces la DCP respective si la informatiile mentionate paragraful (i) al prezentului aliniat,
 • 4) dreptul la rectificarea DCP, prevazut de art. 16 GDPR, constand in posibilitatea de a obtine de la operator, fara intarzieri nejustificate, rectificarea DCP ale sale inexacte, inclusiv posibilitatea de a obtine completarea DCP care sunt incomplete, prin furnizarea unei declaratii suplimentare,
 • 5) dreptul la stergerea DCP (”dreptul de a fi uitat”), prevazut de art. 17 GDPR, constand in posibilitatea de a obtine din partea operatorului stergerea DCP ale sale, fara intarzieri nejustificate, precum si in obligatia operatorului de a sterge DCP fara intarzieri nejustificate in cazul in care se aplica unul dintre motivele prevazute de art. 17 GDPR
 • 6) dreptul la restrictionarea prelucrarii DCP, prevazut de art. 18 GDPR, constand in obtinerea restrictionarii prelucrarii DCP ale sale in cazul in care se aplica unul din urmatoarele cazuri:
 •                     *persoana vizata contesta exactitatea DCP, pentru o perioada care ii permite operatorului sa verifice exactitatea DCP;

                      *prelucrarea este ilegala, iar persoana vizata se opune stergerii DCP, solicitand in schimb restrictionarea utilizarii lor;

                      *operatorul nu mai are nevoie de DCP in scopul prelucrarii, dar persoana vizata i le solicita pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta;

                      *persoana vizata s-a opus prelucrarii DCP, pentru intervalul de timp in care se verifica daca drepturile legitime ale operatorului prevaleaza asupra celor ale persoanei vizate.

  • 7) dreptul la portabilitatea datelor, prevazut de art. 20 GDPR, constand in:

                      *posibilitatea de a primi de la operator DCP ale sale, intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat;

                      *posibilitatea de a transmite aceste DCP altui operator, fara obstacole din partea operatorului caruia i-au fost furnizate DCP, in cazul in care sunt indeplinite cumulativ urmatoarele doua conditii:

                      >>>1. prelucrarea se bazeaza pe consimtamant sau pe un contract

                      >>> 2. prelucrarea este efectuata prin mijloace automate

  • 8) dreptul de a se opune prelucrarii DCP (dreptul de opozitie), prevazut de art. 21 GDPR, constand in posibilitatea de a se opune prelucrarii DCP ale sale, din motive legate de situatia particulara in care se afla, inclusiv crearii de profilu
  • 9) dreptul de a depune plangeri la autoritatea de supraveghere, prevazut de art. 77 GDPR, constand in posibilitatea de a depune plangeri la o autoritate de supraveghere, in special in statul in care isi are resedinta obisnuita, in care se afla locul sau de munca sau in care a avut loc presupusa incalcare, in cazul in care considera ca prelucrarea DCP ale sale incalca GDP Autoritatea de supraveghere romana este Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, cu sediul in Bucuresti, Sector 1, b-dul g-ral  Gh.  Magheru nr. 28-30, cod postal 010336, telefon +40.318.059.211, fax +40.318.059.602, email anspdcp@dataprotection.ro,
  • 10) dreptul la o cale de atac judiciara eficienta impotriva unei autoritati de supraveghere, prevazut de art. 78 alin. 2 GDPR, constand in posibilitatea de a exercita o cale de atac judiciara eficienta in cazul in care autoritatea de supraveghere competenta nu trateaza o plangere sau nu informeaza in termen de trei luni cu privire la progresele sau la solutionarea plangerii depuse in temeiul art. 77 GDP

   

  In temeiul art. 26 alin. 1 teza finala GDPR, operatorii asociati au stabilit prin acordul incheiat intre ei ca punct unic in contractul cadru

   

  1. CONFIDENTIALITATE. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL.
  2. Beneficiarul este de acord ca Datele cu caracter personal incluzand codul numeric personal, sa fie prelucrate de S.C. LAN TEAM SOLUTIONS SRL in scopul executarii prezentului Contract, respectiv pentru facturare, recuperarea sumelor datorate.